Visualització de contingut web

Comissió consultiva

La comissió consultiva es troba actualment en fase de constitució

Segons l'article 41.2 de la LLEI 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.

La Comissió Consultiva estarà integrada de la manera següent:

 1. La presidirà la persona que exercisca la presidència del Consell.

 2. Un/a representant de l'Administració de la Generalitat, nomenat/da per acord del Consell.

 3. Un/a representant de les universitats públiques valencianes, nomenat/da per la Conferència de rectors de les universitats Públiques Valencianes.

 4. Un/a representant de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

 5. Un/a representant de la Sindicatura de Comptes.

 6. Un/a representant del Síndic de Greuges.

 7. Un representant de les organitzacions empresarials, triat en el si del Comitè Econòmic i Social.

 8. Un/a representant de les organitzacions sindicals, triat en el si del Comitè Econòmic i Social.

 9. Un/a representant de les associacions de consumidors i usuaris.

 10. Un/a representant del Consell de Participació Ciutadana.

 11.  Exercirà la secretaria, amb veu però sense vot, un/a funcionari/ària dels adscrits a la Unitat de Suport Administratiu del Consell.