Visualització de contingut web

Funcions de la comissió executiva

 • Resoldre les reclamacions contra les resolucions en matèria d'accés a la informació pública, amb caràcter previ a la seua impugnació en la jurisdicció contenciosa administrativa.
 • Requerir, a iniciativa pròpia o com a conseqüència de denúncia o reclamació, l'esmena d'incompliments de les obligacions arreplegades en aquesta llei.

 • Adoptar criteris d'interpretació uniforme de les obligacions contingudes en aquesta llei.

 • Resoldre les consultes que en matèria de transparència o accés a la informació pública li plantegen les administracions públiques i altres entitats subjectes a aquesta Llei.

 • Vetlar pel compliment de les obligacions de publicitat activa contingudes en aquesta llei.

 • Respondre a les consultes que, amb caràcter facultatiu, li plantegen els òrgans encarregats de tramitar i resoldre les sol·licituds d'accés a la informació.

 • Instar la incoació d'expedients disciplinaris o sancionadors d'acord amb les previsions del títol III.

 • Aprovar recomanacions per al millor compliment de les obligacions contingudes en aquesta llei.

 • Assessorar en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 • Promoure l'elaboració de recomanacions, directrius i normes de desplegament de bones pràctiques en la matèria.

 • Avaluar el grau d'aplicació i compliment d'aquesta llei.

 • Col·laborar, en aquestes matèries, amb òrgans de naturalesa anàloga estatals o autonòmics.

 • Aprovar i remetre, en el primer trimestre de cada any, a les Corts Valencianes i al Consell, una memòria específica sobre la seua activitat durant l'any anterior relativa a garantir els drets en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Aquesta memòria comprendrà les reclamacions i consultes tramitades, així com les recomanacions o requeriments que el Consell haja estimat oportú realitzar en aquesta matèria.

 • Informar preceptivament els projectes normatius de la Generalitat en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

art. 42 de la Llei 2/2015