Funcions del Consell Valencià de Transparència

Segons l'article 48 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana, el Consell Valencià de Transparència té les següents funcions:
 
1. Resoldre les reclamacions contra les resolucions en matèria d'accés a la informació pública, amb caràcter previ a la seua impugnació en la jurisdicció contenciosa administrativa.

2. Exercir la funció de mediació quan s'impugnen per aquest procediment les resolucions en matèria d'accés a la informació pública, en els termes que dispose aquesta llei i el seu desenvolupament reglamentari.

3. Fer el seguiment de l'execució de les resolucions que resolguen reclamacions en matèria d'accés a la informació i dels acords de mediació.

4. Vetlar pel compliment de les obligacions de publicitat activa contingudes en aquesta llei per part dels subjectes obligats dels articles 3 i 4.

5. Requerir d'ofici, a iniciativa pròpia o a conseqüència de denúncia, l'esmena d'incompliments de les obligacions de publicitat activa que recull aquesta llei per part dels subjectes obligats dels articles 3 i 4 i fer el seguiment del seu compliment.

6. Instar la incoació d'expedients disciplinaris o sancionadors d'acord amb les previsions del títol V.

7. Resoldre les consultes que, en matèria de transparència, li plantegen les administracions públiques i altres entitats subjectes a aquesta llei.

8. Adoptar criteris d'interpretació uniforme de les obligacions en matèria de transparència recollides en aquesta llei i aprovar directrius, recomanacions o guies per a l'aplicació o interpretació per al seu millor compliment.

9. Avaluar el grau d'aplicació i de compliment de les obligacions contingudes en aquesta llei en matèria de transparència.

10. Col·laborar, en matèria de transparència, amb òrgans de naturalesa anàloga, tant estatals com autonòmics.

11. Aprovar i remetre, en el primer trimestre de cada any, a les Corts Valencianes i al Consell una memòria específica sobre la seua activitat durant l'any anterior. Aquesta memòria comprendrà, com a mínim, les reclamacions i consultes tramitades, els criteris doctrinals establits, les recomanacions i requeriments que el Consell Valencià de Transparència haja estimat oportú transmetre, de manera que s'identifique el nivell de compliment per part de les entitats obligades.

12. Informar preceptivament sobre els projectes normatius de la Generalitat en matèria de transparència.

13. Promoure activitats de formació i sensibilització en les matèries que li són pròpies.

14. Elaborar el seu reglament d'organització i funcionament, que s'elevarà al Consell perquè ho aprove, i aprovar les directrius, instruccions i normes internes que siguen necessàries per a garantir el seu bon funcionament i el de la seua oficina tècnica.

15. Elaborar anualment una proposta de pressupost que incloga els recursos necessaris per al compliment de les seues funcions i formular-la a la conselleria competent en matèria de transparència perquè s'incloga en l'avantprojecte de pressupostos de la Generalitat.

16. Aquelles altres que li atribuïsquen altres disposicions de rang legal o reglamentari, o bé que siguen necessaris per al compliment eficaç dels seus fins.

art. 48 de la Llei 1/2022