Visualització de contingut web

Indemnitzacions

DECRET 16/2021, de 29 de gener, del Consell, de modificació del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern


Article únic.

2. Es modifiquen les quantitats contingudes en l'annex I del Decret105/2017, que queden fixades de la següent manera:
Presidència: 600,00 €
Vocalies: 500,00 €