Visualització de contingut web

Oficina de suport al Consell de transparència, accés a la informació pública i bon govern

  • Composició:
  • Cap de Servei: Mª Cristina Vázquez Prat
  • Assessora Jurídica
  • Cap de Secció
  • Cap de Negociat
  •  Funcions: L'oficina de suport al Consell de Transparència és una unitat administrativa amb rang de servei del departament del Consell competent en matèria de transparència que presta suport administratiu al Consell de Transparència i té assignada la gestió de les seues pròpies competències.
  • Organització: L'oficina s'organitza d'acord amb les directrius que estableix la Comissió Executiva. La secretaria del Consell de Transparència i de les seues comissions recau actualment en la cap de Servei de l'Oficina de suport al Consell, Mª Cristina Vázquez Prat, qui assisteix a les reunions de totes dues comissions amb veu però sense vot.