Visualització de contingut web

Oficina Tècnica del Consell Valencià de Transparència

  • Composició:
  • Cap de Servei: Mª Cristina Vázquez Prat
  • Cap de Secció
  • Cap de Negociat
  • Funcions: L'oficina tècnica del Consell Valencià de Transparència presta suport administratiu i tècnic al Consell Valencià de Transparència i té assignada la gestió de les seues pròpies competències.
  • Organització: L'oficina està plenament sotmesa a les instruccions i organització que establisca el Consell Valencià de Transparència i té rang mínim de servei. La Secretaria del Consell Valencià de Transparència recau actualment en la Cap de Servei de l'Oficina Tècnica del Consell, Mª Cristina Vázquez Prat, qui assisteix a les reunions del Consell amb veu però sense vot.
  • Telèfon: 96 192 23 56