PREGUNTES FREQÜENTS

Com pots conéixer la informació que té l'Administració?

Si vol saber, per exemple, quants contractes ha realitzat la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, quines subvencions ha atorgat la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, quant ha costat l'última campanya de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública... on pot buscar aqueixa informació?
 • En el portal de transparència de la Generalitat (GVA Oberta) a través del següent enllaç: https://gvaoberta.gva.es/va/
 • Si la informació és de caràcter provincial o municipal, en la pàgina web de la seua Diputació i/o del seu Ajuntament o en els seus Portals de Transparència.
 • Si la informació afecta a altres entitats obligades per la Llei (universitats, empreses públiques, corporacions de Dret públic…), en les seues respectives pàgines webs.
Si no troba la informació que necessita, pot sol·licitar la mateixa a l'Administració (o a les altres entitats obligades), exercint d'aquesta manera el seu dret d'accés a la informació pública. Si no coneix l'organisme concret que posseeix aqueixa informació, pot dirigir-se a les oficines d'informació de l'Administració de la Generalitat, o al telèfon 012. Per a informació relacionada amb la Diputació de València, el telèfon és el 963882525, la Diputació d'Alacant el 965121300, i la Diputació de Castelló el 964359600. En el cas dels ajuntaments, podrà contactar directament amb ells o dirigir-se a la Diputació provincial corresponent.

A qui pots sol·licitar informació pública?

Si la informació pública a la qual desitja accedir no està publicada en les respectives pàgines webs pot dirigir-se a l'Administració o altres entitats obligades i sol·licitar-la. Les entitats obligades a respondre a la seua sol·licitud d'accés a la informació es troben regulades en la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (article 3.1) i són les següents:

 • L'administració de la Generalitat.
 • El sector públic instrumental de la Generalitat, en els termes definits en l'article 2.3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
 • Les Corts Valencianes, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Comitè Econòmic i Social, el Consell Jurídic Consultiu i qualsevol altra institució estatutària anàloga que es puga crear en el futur, en relació amb la seua activitat administrativa i pressupostària, i també l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció i qualssevol altres entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, vinculades o adscrites a aquestes.
 • Les entitats integrants de l'administració local de la Comunitat Valenciana i les entitats del seu sector públic vinculades o dependents.
 • Les universitats públiques valencianes i les entitats del seu sector públic vinculades o dependents.
 • Les corporacions de dret públic i federacions esportives, quant a les seues activitats subjectes a dret administratiu.
 • Les associacions constituïdes per les administracions públiques, organismes i entitats esmentats en aquest article.
 • Qualsevol altra entitat de dret públic amb personalitat jurídica vinculada a les administracions públiques o dependent d'aquestes.


Com faràs per a demanar informació a l'Administració o a les altres entitats obligades per la llei que no es trobe publicada?

La sol·licitud d'accés a la informació pública es formularà preferentment per via electrònica a través del portal de transparència o la seu electrònica corresponent, sense perjudici que puga presentar-se per qualsevol dels mitjans establits en la normativa que regula el procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 
La sol·licitud es dirigirà al departament del Consell o entitat corresponent que posseïsca la informació sol·licitada. Quan es tracte d'informació que es trobe en poder de persones físiques o jurídiques que presten serveis públics o exercisquen potestats administratives, la sol·licitud es dirigirà a l'administració, organisme o entitat que preveu l'article 3.1 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana, a les quals es troben vinculades.
 
La sol·licitud ha d'incloure el següent contingut:
 • La identitat de la persona sol·licitant. En el cas que la tramitació siga per via telemàtica, la identificació es realitzarà sense que siga necessària l'acreditació mitjançant certificació electrònica, sempre que es garantisca prou la identitat de la persona sol·licitant i sense que això excloga els sistemes de signatura electrònica admesos en la seu de la Generalitat.
 • La informació a la qual se sol·licita l'accés. En tot cas, s'ha d'incloure una descripció adequada de la informació sol·licitada, sense que siga obligatori exposar els motius pels quals se sol·licita la informació. No obstant això, en cas de fer-ho, la motivació serà tinguda en compte per a ponderar l'accés i dictar la resolució corresponent.
 • L'adreça de contacte, preferentment electrònica, a l'efecte de comunicacions.
 • La modalitat o via triada per la persona sol·licitant per a la posada a la disposició de la informació i també el seu format.
 • L'òrgan administratiu o entitat al qual es dirigeix.
 

Què passa si et deneguen la informació sol·licitada o no et satisfà el que et contesten?

Si alguna de les administracions o altres entitats obligades per la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana li denega la informació sol·licitada, pot interposar una reclamació davant el Consell Valencià de Transparència. Té un mes per a interposar aquesta reclamació des de la notificació. Es tracta d'una reclamació gratuïta i senzilla. No obstant això, pot també acudir directament als tribunals sense haver de reclamar prèviament davant el Consell. 
 
No obstant això, en cas que siguen Les Corts, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes, El Consell Valencià de Cultura, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Comité Econòmic i Social, o el Consell Jurídic Consultiu qui denegue la informació sol·licitada, no podrà presentar aquesta reclamació, havent d'acudir directament als tribunals.

Què passa si l'administració o l'entitat a què vas demanar la informació no ha contestat la teua sol·licitud d'informació?

L'Administració o entitat a la qual va sol·licitar la informació disposa d'un mes per a resoldre sobre la seua sol·licitud d'informació (encara que en casos justificats pot ser ampliat un mes més, prèvia comunicació al sol·licitant). Si no li contesten en aqueix termini, la sol·licitud es considerarà desestimada a l'efecte de recurs o reclamació (art. 34.3 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana).

Té diverses opcions una vegada transcorregut el referit termini:

D'un costat, pot acudir directament davant aquest Consell presentant una reclamació enfront del silenci i inacció.

D'un altre costat, també pot dirigir-se directament als tribunals.

A més, segons l'apartat segon de la Disposició Final 3a de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana, en el moment en què finalitze el període de mandat de les persones integrants del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern i es nomenen els membres del Consell Valencià de Transparència, entrarà en vigor l'article 39 de la mateixa Llei, el qual regula la possibilitat de sol·licitar l'inici d'un procediment de mediació.


Què és una reclamació?

La reclamació és una sol·licitud dirigida al Consell Valencià de Transparència que té per objecte la revisió d'una decisió administrativa respecte d'una petició d'informació. No obstant això, també pot presentar-se una reclamació davant el Consell davant la falta de resposta de l'Administració.
 
No obstant això, aquesta reclamació és voluntària, per la qual cosa pot acudir directament als tribunals després de la denegació d'accés a la informació sol·licitada.

Qui pot interposar una reclamació?

Totes les persones tenen dret a accedir a la informació pública. I totes les persones a qui no se'ls haja satisfet el seu dret d'accés a la informació tenen dret a reclamar, ja siguen persones físiques o jurídiques, espanyols o estrangers.

 

 


Quan presentar una reclamació?

Si obtiene respuesta de su Administración, tendrá un plazo de un mes desde el día siguiente a su respuesta para poder presentar una reclamación ante el Consejo Valenciano de Transparencia.


A qui dirigir la reclamació?

Al Consell Valencià de Transparència, el qual constitueix l'òrgan independent encarregat de vetlar pel correcte compliment de la Llei de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana.


Com interposar una reclamació?

Només ha d'emplenar el següent formulari
 
En cas que actue en nom i representació de persones jurídiques, podrà acreditar-se a través dels mitjans establits en l'Art. 5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 
Si l'anterior li resulta molt complicat, pot contactar amb nosaltres en el 961922356 o a través del correu electrònic (conselldetransparencia@gva.es), així com acudir presencialment a la nostra oficina, situada en el Passeig de l'Albereda, número 16, C.P. 46010, València.

On presentar la seua reclamació?

 • En els llocs que establix l'Art.16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Estaran obligats a relacionar-se electrònicament amb les Administracions Públiques els subjectes que senyala l'Art.14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

       Per a la presentació electrònica disposa de la ferramenta necessària en la Seu  Electrònica de la Generalitat, on podrà trobar els tràmits específics telemàtics, així com el tràmit general per a cada Conselleria en la següent direcció.

https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=4&login=c&idioma=es&idCatGuc=PR&idProcGuc=20120

 

 


Quan tardarem a contestar la teua sol·licitud?

Li contestarem en un termini màxim de tres mesos, sent la nostra decisió d'obligat compliment per a l'Administració.


Què fer si no està d'acord amb la resolució a la seua reclamació davant el Consell?

Davant la resposta del Consell Valencià de Transparència, podrà interposar recurs contenciós administratiu.


Quina és la diferència entre el Consell Valencià de Transparència i el Portal de Transparència?

 • El Portal de Transparència pertany a la Direcció General de Transparència, Atenció a la Ciutadania i Bon Govern i és l'òrgan que coordina les diferents actuacions per a complir les obligacions de transparència establides en la normativa vigent.
 • El Consell Valencià de Transparència és un òrgan independent, que rendeix comptes directament a les Corts i vela pel compliment de la Llei de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana.