PREGUNTES FREQÜENTS

Com pots conéixer la informació que té l'Administració?

Vols saber, per exemple, quants contractes ha realitzat la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, quines subvencions ha atorgat la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, quant ha costat l'última campanya de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública... on busques aqueixa informació?

 • En el portal de transparència de la Generalitat (GVA Oberta) a través de l'enllaç següent: https://gvaoberta.gva.es/va/

 • Si la informació és de caràcter provincial o municipal, en la pàgina web de la teua Diputació i/o del teu Ajuntament o en els seus Portals de Transparència.

 • Si la informació afecta altres entitats obligades per la Llei (universitats, empreses públiques, corporacions de Dret públic…), en les seues respectives pàgines webs.

Si no trobares la informació que vols, llavors has de preguntar a l'Administració (o a les altres entitats obligades) ,i així exercir el teu dret d'accés a la informació pública. Si no saps l'organisme concret que té aqueixa informació, dirigeix-te a les oficines d'informació de l'Administració de la Generalitat, o al telèfon 012. Per a informació relacionada amb la Diputació de València, el telèfon és el 963882525, la Diputació d'Alacant el 965121300, i la Diputació de Castelló el 964359600. I en el cas dels ajuntaments, pots contactar directament amb ells o dirigir-te a la Diputació provincial corresponent.


A qui pots sol·licitar informació pública?

Si la informació pública a què vols accedir no està publicada en les respectives pàgines webs, has de dirigir-te a l'Administració o altres entitats obligades i sol·licitar-la. Les entitats obligades a respondre a la teua sol·licitud d'accés a la informació estan regulades en la Llei 2/2015, de la Comunitat Valenciana (article 2.1) i són les següents:

 • L'Administració de la Generalitat.

 • El sector públic instrumental de la Generalitat (organismes autònoms,s entitats públiques empresarials o altres entitats de dret públic ; les societats mercantils de la Generalitat; les fundacions de sector públic de la Generalitat, i els consorcis adscrits a la Generalitat, sempre que els seus actes estiguen subjectes directament o indirectament en poder de decisió de l'administració esmentada).

 • Les Corts, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Comitè Econòmic i Social, el Consell Jurídic Consultiu (en relació amb la seua activitat administrativa i pressupostària).

 • Les entitats integrants de l'Administració local de la Comunitat Valenciana i les entitats del seu sector públic vinculades o dependents.

 • Les universitats públiques valencianes i les entitats del seu sector públic vinculades o dependents.

 • Les corporacions de dret públic, quant a les seues activitats subjectes a dret administratiu.

 • Les associacions constituïdes per algunes de les anteriors administracions públiques, organismes i entitats.


Com faràs per a demanar informació a l'Administració o a les altres entitats obligades per la llei que no es trobe publicada?

Totes les persones tenen dret a sol·licitar informació que no es trobe publicada en les plataformes digitals. Per a això hauran de dirigir-se en titular de l'òrgan administratiu o entitat que posseïsca la informació. No serà necessari que motiven la seua sol·licitud, ni que acrediten la seua condició d'interessats (encara que –si així ho desitgen- podran exposar els motius pels quals sol·liciten la informació i que podran ser tinguts en compte a l'hora de resoldre la seua sol·licitud).

La sol·licitud haurà d'incloure el contingut següent: la identitat de la persona sol·licitant; informació que se sol·licita; adreça de contacte, preferentment electrònica, als efectes de comunicacions; i si és el cas, la modalitat que es preferisca per a accedir a la informació sol·licitada.


Què passa si et deneguen la informació sol·licitada o no et satisfà el que et contesten?

Si qui t'ha denegat la informació és alguna de les administracions o altres entitats obligades per la Llei 2/2015, de transparència de la Comunitat Valenciana, pots reclamar davant d'aquest Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern valencià. Tens un mes per a fer la reclamació des de la notificació. Es tracta d'una reclamació gratuïta i senzilla. No obstant això, pots també directament anar als tribunals sense haver de reclamar davant del Consell.


Què passa si l'administració o l'entitat a què vas demanar la informació no ha contestat la teua sol·licitud d'informació?

L'Administració o l'entitat a la qual vas demanar la informació té un mes per a resoldre sobre la teua sol·licitud d'informació (encara que en casos justificats pot ser ampliat un mes més, prèvia comunicació al sol·licitant). Si no et contesten en aqueix termini, encara quan la llei autonòmica valenciana (art. 17.3 Llei 2/2015) modifica el sentit del silenci negatiu de la llei estatal, optant pel "silenci positiu", recollint-lo així també el nostre Decret 105/2017, el Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana entén que ha de tindre's en consideració el pronunciament del Tribunal Constitucional en la Sentència 104/2018, de 4 d'octubre de 2018, que estima la qüestió d'inconstitucionalitat núm. 5228-2017 i, en conseqüència, declara que l'art. 31.2 de la Llei 8/2015, de 25 de març, de Transparència de l'Activitat Pública i Participació Ciutadana d'Aragó, així com l'expressió "i sentit del silenci" continguda en la seua rúbrica són inconstitucionals i nuls, entenent en conseqüència que la interpretació de la normativa valenciana haurà d'ajustar-se al que es disposa per l'alt tribunal en sol·licituds posteriors.
 
Tens diverses opcions una vegada transcorregut el referit termini:
 
D'un costat, pots acudir directament davant aquest Consell presentant una reclamació enfront del silenci i inacció davant la teua sol·licitud d'informació. Fes la reclamació i acompanya la sol·licitud que en el seu moment vas formular.
 
D'un altre costat, també pots dirigir-te directament als tribunals.
 
En el cas que no contesten a les teues sol·licituds, és molt possible que el Consell inste la incoació d'un procediment sancionador per la falta de resposta.

Què és una reclamació?

Si has sol·licitat informació i te l'han denegat o no et satisfà el que t'han contestat, pots posar una reclamació davant del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern de la Comunitat, que s'encarregarà de decidir si han de facilitar-li la informació. La reclamació és, per tant, una petició que fas al Consell de Transparència perquè revise la decisió de l'Administració sobre la teua sol·licitud d'informació. És senzilla i gratuïta i es resol abans que un procediment judicial que pot ser més lent i costós. Tens el termini d'un mes des de la denegació total o parcial de la informació.

No obstant això, la reclamació és voluntària i pots acudir directament als tribunals enfront de la denegació de l'accés a la informació.

Has de tenir en compte que si qui et denega la informació són les Corts, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Comitè Econòmic i Social, o el Consell Jurídic Consultiu, no pots presentar aquesta reclamació i hauries d'acudir als tribunals.


Qui pot interposar una reclamació?

Totes les persones tenen dret a accedir a la informació pública. I totes les persones a qui no se'ls haja satisfet el seu dret d'accés a la informació tenen dret a reclamar, ja siguen persones físiques o jurídiques, espanyols o estrangers.

No obstant això, si es tracta d'informació sol·licitada a les Corts, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Comitè Econòmic i Social, el Consell Jurídic Consultiu, no es pot interposar aquesta reclamació (enfront de les seues resolucions només cap el recurs contenciós administratiu).

 


Quan has de presentar la reclamació?

Si t'ha contestat la teua Administració, tens el termini d'un mes des de l'endemà de la seua resposta. Si no t'han contestat a la teua petició d'informació, mira la resposta respecte d'això.


A qui dirigeixes la reclamació?

A nosaltres, al Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, que som l'òrgan independent encarregat de vetlar pel correcte compliment de la Llei de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.


Com faràs per a posar una reclamació?

Només has d'omplir el següent formulari

Si no vols utilitzar el formulari, pots redactar un escrit on figuren: les teues dades (nom, cognoms i direcció per a contactar amb tu, DNI o un altre document identificatiu); la informació sol·licitada i l'òrgan davant el qual el vas sol·licitar; la resolució sobre la informació que vas demanar, si aquesta s'ha produït; i els arguments per a reclamar.

En el cas que actue en nom i representació de persones jurídiques, podrà acreditar-se a través dels mitjans establits en l'Art.5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Si et resulta molt complicat, crida'ns al 961922356, o vine a veure'ns al passeig de l'Albereda, número 16, 46010 València.


On has de presentar la teua reclamació?

 • En els llocs que establix l'Art.16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Estaran obligats a relacionar-se electrònicament amb les Administracions Públiques els subjectes que senyala l'Art.14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

       Per a la presentació electrònica disposa de la ferramenta necessària en la Seu  Electrònica de la Generalitat, on podrà trobar els tràmits específics telemàtics, així com el tràmit general per a cada Conselleria en la següent direcció.

https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=es&idCatGuc=PR&idProcGuc=20120

 

 

 


Què ocorre si no saps fer-ho?

En el Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, tenim oficina de suport:

 • presencialment en la nostra seu (passeig de l'Albereda, número 16, 46010 València)

 • telefònicament al número 961922356

 • per correu electrònic a: conselldetransparencia@gva.es


Quan tardarem a contestar la teua sol·licitud?

Et contestarem en un termini màxim de tres mesos i la nostra decisió serà de compliment obligatori per a l'Administració.


En el cas que estigues en desacord amb la resolució de la reclamació davant del Consell, què hi pots fer?

La resposta d'aquest Consell pot ser objecte de recurs contenciós administratiu.


És el mateix el Consell de Transparència que el Portal de Transparència? En què es diferencien?

No, no és el mateix.

 • El Portal de Transparència pertany a la Direcció General de Transparència i Participació (el Govern) . I és l'òrgan que coordina les diferents actuacions per a complir les obligacions de transparència establides en la normativa vigent.

 • El Consell de Transparència i Bon Govern és un òrgan independent, que ret comptes directament a les Corts, i que vetla pels teus drets i pel compliment de la Llei de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.