Visualització de contingut web

PRESENTACIÓ DE RECLAMACIONS

  • On i com presentar la seua reclamació

En els llocs que estableix l'Art.16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Estaran obligats a relacionar-se electrònicament amb les Administracions Públiques els subjectes que assenyala l'Art.14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Per a la presentació electrònica disposa de l'eina necessària en la Seu  Electrònica de la Generalitat, on podrà presentar  la reclamació dins de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica mitjançant el tràmit general, punxant en el següents enllaç.

  • Formulari

Pot descarregar-se el formulari de Reclamació davant el Consell Valencià de Transparència en format pdf.

  • Identificació

En la sol·licitud farà constar el seu document d'identificació (DNI, NIE, NIF, passaport,…). En el cas que actue en nom i representació de persones jurídiques, podrà acreditar-se a través dels mitjans establits en l'Art.5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  • Documentació

Reclamació davant del Consell Valenciá de Transparència.

Sol·licitud d'Informació.

En cas d'existir resolució expressa, la reclamació ha d'incorporar, necessàriament, una còpia de la mateixa i la notificació.

Addicionalment, es podran aportar totes les al·legacions o documents que s'estimen convenients.

 

  • Termini de presentació

El termini de presentació de la reclamació és d'un mes, comptat des de l'endemà del dia en què es va rebre la resposta negativa a la seua sol·licitud d'informació o des de l'endemà del dia en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu.